Erkenning NPA-accreditatie voor Apotheekhoudende Huisartsen vervalt

 
Erkenning NPA-accreditatie voor Apotheekhoudende Huisartsen vervalt
De NPA heeft per 1 januari 2019 de auditfrequentie verlaagd van jaarlijks naar driejaarlijks. Als gevolg daarvan verliest de NPA haar erkenning door de Raad voor Accreditatie. Dat betekent dat certificering door de NPA ook niet langer voldoet aan de beroepsnorm voor apotheekhoudende huisartsen.

Per 1 januari 2019 heeft de NPA geen erkenning meer als certificerende instelling (CI) bij de Raad voor Accreditatie, waardoor de NPA niet langer als onafhankelijk toetsende instelling wordt erkend voor de apotheekhoudende beroepsnorm. Die erkenning door RvA is een randvoorwaarde voor de LHV-norm, waardoor per 1 januari de NPA niet langer apotheekhoudende huisartsen kan certificeren volgens deze beroepsnorm voor apotheekhoudende huisartsen.

Gevolgen voor apotheekhoudenden met NPA-certificering

Bij het contracteren van farmaceutische zorg stellen zorgverzekeraars veel voorwaarden aan apotheekhoudenden, bijvoorbeeld over certificering van de apotheek. Als u het apotheekdeel van uw praktijk laat certificeren door NPA, kan dit mogelijk tot problemen leiden met uw contract. Bijvoorbeeld als de zorgverzekeraar vraagt om toetsing door een CI die is erkend door de Raad voor Accreditatie of vraagt of u voldoet aan alle voorwaarden die worden gesteld in de beroepsnorm. Wij raden u in dat geval aan dit met uw zorgverzekeraar af te stemmen.

In gesprek met KNMP

De Apotheekhoudende Afdeling begrijpt de behoefte om, in het kader van administratieve lastenverlichting, de auditfrequentie tegen het licht te houden. We zijn echter gebonden aan de richtlijnen die er nu zijn. Openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen moeten dezelfde prestaties en kwaliteit leveren. Daarom sluiten de normen en richtlijnen voor beide groepen nauw op elkaar aan. Het kwaliteitsmanagementsysteem, de auditfrequentie, de wijze en frequentie van toetsing zijn voor openbare apotheken hetzelfde als voor apotheekhoudende huisartsen.

We hebben daarom contact opgenomen met de apothekersvereniging KNMP om gezamenlijk de het kwaliteitsbeleid en de auditfrequentie van apotheekhoudenden te bespreken. LHV en KNMP gaan kijken wat er mogelijk is, waarbij het kwaliteitsbeleid leidend is en daarvan afhangt of aanpassing van de auditfrequentie een optie is. De Apotheekhoudende Afdeling zet zich in voor minder administratieve lasten en controles waar dit mogelijk is. 

Achtergrondinformatie

LHV -norm
De LHV-norm ‘Farmaceutische Zorgverlening door Apotheekhoudende Huisartsen’ (afgekort als LHV-norm) is gebaseerd op ISO 9001. In deze norm staat verder beschreven dat toetsing ervan uitgevoerd wordt door een Certificerende Instelling (CI) die hiervoor is erkend door de Raad voor Accreditatie (RvA). De RvA is de door de overheid benoemde nationale accreditatie-instantie, die toezicht houdt op CI’s.  Door de verbinding met ISO 9001 en toetsing door een RvA erkende instelling sluiten apotheekhoudende huisartsen aan bij kwaliteitssystemen van openbare en poliklinische apotheken.

Aansluiting NPA op beroepsnorm apotheekhoudende huisartsen
Omdat we het belangrijk vinden dat de kwaliteit goed geborgd is, hebben LHV en NPA samen onderzocht wat de mogelijkheden zijn om – voor praktijken die dat willen – een koppeling te maken met de NPA accreditatie. De NPA heeft toegezegd om, om aan te kunnen sluiten op de LHV-norm, aanvullende maatregelen voor toetsing van apotheekhoudende praktijken te formuleren en deze inzichtelijk te maken aan de LHV Apotheekhoudende Afdeling. Hierover hebben we in de zomer de uitkomsten bericht.  Deze afspraken zijn nu echter ingehaald door de tijd, nu blijkt dat de auditfrequentie van de NPA is gewijzigd en zij daardoor geen erkenning door de RvA meer hebben. We zijn nog steeds in overleg met de NPA om te kijken of we accreditering voor apotheekhoudende huisartsenpraktijken via de NPA in de toekomst toch nog mogelijk kunnen maken.