Overgangstermijn bij overdracht apotheek een maand

 
Als u als apotheekhoudend huisarts uw apotheek overdraagt (aan een openbare apotheker of andere apotheekhoudend huisarts), wordt uw APG-vergunning ingetrokken. Vanaf februari dit jaar hanteert het CIBG bij intrekking van een APG-vergunning een overgangstermijn van een maand. Daarvoor bestond er officieel geen overgangstermijn, al werd er in de praktijk niet streng op gecontroleerd. De Apotheekhoudende Afdeling van de LHV pleit nog bij VWS voor een ruimhartiger overgangsbeleid.

Vanuit het oogpunt van patiëntveiligheid is het van belang dat de overdragende huisarts voldoende gelegenheid heeft om patiënten te melden dat hij/zij geen geneesmiddelen meer ter hand mag stellen en om de overdracht van hun medicatieoverzicht aan een openbare apotheek mogelijk te maken. Gedurende de overgangstermijn dient de desbetreffende huisarts wel ingeschreven te zijn in het BIG-register en diens huisartsenpraktijk moet nog actief zijn. Als de huisarts niet meer in het BIG-register staat en/of diens praktijk heeft beëindigd, vervalt de vergunning van rechtswege direct en is de huisarts in het geheel niet meer bevoegd om geneesmiddelen ter hand te stellen. Als Apotheekhoudende Afdeling vinden we het positief dat er nu een formele overgangstermijn is vastgesteld. Onze inschatting is echter dat een maand in sommige gevallen te kort is voor een zorgvuldige beëindiging. Daarom zijn we met het ministerie van VWS nog in gesprek over een verruiming mogelijk is.