Kwaliteitsindicatoren

 
Ieder jaar worden de kwaliteitsindicatoren farmacie (KIF) uitgevraagd bij apotheekhoudende huisartsen en apothekers. In 2019 vindt de uitvraag plaats tussen 18 maart en 15 april.

De kwaliteitsindicatoren zijn een onderdeel binnen het verbeteren en inzichtelijk maken van de kwaliteit van geleverde zorg door apotheekhoudende huisartsen en apothekers. De Apotheekhoudende Afdeling van de LHV is betrokken bij de samenstelling van de uitvraag waarbij we kijken naar welke indicatoren waardevol zijn om uit te vragen en welke niet. Voor apotheekhoudende huisartsen betekent dit dat er in 2019 17 indicatoren (waarvan 7 nieuwe indicatoren) worden uitgevraagd. Deze indicatoren vallen binnen drie domeinen:

  • Kwaliteitsmanagement
  • Medicatiebewaking
  • Geïndividualiseerde Distributievormen (GDV)

Deze set is samengesteld en zorgvuldig afgestemd met zorgverzekeraars, Inspectie (IGJ) en patiënten- en consumentenorganisaties. 

Een volledige beschrijving van de kwaliteitsindicatoren over 2018 vindt u in de Gids Kwaliteitsindicatoren (download onderaan deze pagina).

Deelname aan de kwaliteitsindicatoren

De uitvraag van de indicatoren verloopt via een webenquête. Elke hoofdvergunninghouder ontvangt hiervoor een toegangscode. Deze toegangscode wordt verzonden door Desan, de ontwikkelaar van de webenquête. De afzender is ‘helpdesk kwaliteitsindicatoren farmacie’ (kwaliteitsmonitor@desan.nl). Voor vragen over de toegangscode en andere vragen over de webenquête kunt u onder werktijden bellen met Desan, 020-5207279 of mailen naar kwaliteitsmonitor@desan.nl .

Voor informatie over het extraheren van data neemt u contact op met uw HIS/AIS leverancier. Alle softwareleveranciers zijn geïnformeerd over de kwaliteitsindicatoren, meting over 2018.

Voor wie zijn de indicatoren?

Belanghebbenden bij de uitvraag van de kwaliteitsindicatoren en/of  partijen die interesse hebben in de resultaten:

-  Apothekers en apotheekhoudende huisartsen krijgen de mogelijkheid om de kwaliteit van hun geleverde zorg te tonen. Het levert hen ook direct inzicht in welke verbeteringen kunnen worden gemaakt.

-  Zorgconsumenten krijgen inzicht in de kwaliteit van een apotheek en hiermee de mogelijkheid om een zorgverlener te kiezen die voldoet aan hun eisen en behoeften.

-  Zorgverzekeraars krijgen inzicht in de kwaliteit van de zorg in een apotheek en zijn hierdoor beter in staat om zorg in te kopen.

-  IGJ gebruikt de informatie voor haar toezicht- en handhavingstaak.

-  Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kan passend (toekomstig) beleid ontwikkelen dat leunt op realistische mogelijkheden van apotheken.

-  Het Kwaliteitsinstituut heeft als doel de kwaliteit van de in Nederland geleverde zorg te helpen verbeteren. Daartoe worden via het Kwaliteitsinstituut de scores op de openbare dataset gepubliceerd.

Publicatie van resultaten

Met de uitvraag van de kwaliteitsindicatoren wordt informatie verzameld die meerdere doelen dient en bruikbaar is voor meerdere partijen. Specifieke resultaten van de uitvraag worden na een toetsing op validiteit en onder specifieke voorwaarden gedeeld met de toezichthouder, zorgverzekeraars en beleidsmakers. Ook wordt een deel van de resultaten openbaar toegankelijk gemaakt. Om het ontsluiten van verzamelde data zorgvuldig en transparant te doen is door SKIF een dataprotocol opgesteld waarin afspraken staan over gebruik en ontsluiting van de data. Apothekers en apotheekhoudende huisartsen maar ook de vragende partijen hebben uiteraard actief inbreng geleverd bij het opstellen van het dataprotocol.

Met de jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren en publicatie van de resultaten komen apotheekhoudenden tegemoet aan de wens van zorgconsumenten, zorgverzekeraars, IGJ en beleidsmakers om inzicht te verschaffen in geleverde zorgprestaties op apotheekniveau. De resultaten worden door apotheken en apotheekhoudenden ingezet om hun zorgtaak en dienstverlening (nog) beter uit te voeren en hun zorgverlening aan de patiënt voortdurend te verbeteren.

SKIF

De uitvraag van de kwaliteitsindicatoren gebeurt sinds 2012 via de Stichting Kwaliteitsindicatoren Farmacie (SKIF). In SKIF zijn de koepelorganisaties KNMP, NVZA en LHV Apotheekhoudende Afdeling vertegenwoordigd. SKIF is in het leven geroepen om farmaceutische data te verzamelen, te beheren en (onder strikte voorwaarden) te delen met (zorg)consumenten, andere zorgverleners, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en zorgverzekeraars.