De vergunning voor de apotheekhoudende praktijk

 
Om een apotheekhoudende huisartsenpraktijk te kunnen voeren, moet u in het bezit zijn van een vergunning. De vergunning staat op naam. U moet deze vergunning zelf aanvragen, bij de start van een nieuwe praktijk of bij de overname van een bestaande praktijk. Een vergunning kan dus niet worden overgedragen.

Hieronder vindt u meer informatie over de vergunningaanvraag. Heeft u geen antwoord gevonden op uw vraag? Neem dan contact op met de Apotheekhoudende Afdeling: e-mail apotheekhoudendeafdeling@lhv.nl of telefoon 030 28 23 739.

De vergunning aanvragen

Als u een apotheekhoudende praktijk wilt beginnen of overnemen, moet u op grond van artikel 61, tiende lid van de Geneesmiddelenwet een vergunning vragen aan de minister. De apotheekvergunning is bedoeld voor huisartsen die patiënten hebben in een gebied waar geen apotheek is gevestigd. Daarvoor geldt het volgende afstandcriterium:

  1. als de dichtstbijzijnde apotheker verder dan 4,5 km van de eerste potentiële patiënt van de arts is gevestigd dan komt de huisarts zonder meer in aanmerking voor een apotheekvergunning;
  2. als de afstand tussen de potentiële patiënt en de apotheker meer dan 3,5 en minder dan 4,5 km is spelen bijzondere omstandigheden een rol (met name de bereikbaarheid met het openbaar vervoer)
  3. als de afstand 3,5 km of minder is, komt de huisarts niet in aanmerking voor een vergunning.

VWS geeft per praktijkadres maar één (1) hoofdvergunning af. Daarnaast kunnen nog wel associatievergunningen worden afgegeven. Hiervoor gelden verder geen speciale vereisten.

U moet de vergunning aanvragen bij Farmatec. Deze organisatie is een unit van het agentschap CIBG, wat weer een uitvoeringsorganisatie is van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vanaf hun site kunt u het aanvraagformulier downloaden. Ook vindt u daar meer uitleg over de procedure en bezwaarmogelijkheden.

De Apotheekhoudende Afdeling LHV kan u ondersteunen en adviseren bij het invullen van uw vergunningaanvraag. Neem hiervoor contact op via apotheekhoudendeafdeling@lhv.nl.

Termijn afhandelen vergunningaanvraag

In de Geneesmiddelenwet staat niet binnen welke termijn apotheekvergunningaanvragen door huisartsen moeten worden afgehandeld. Zowel voor nieuwe als voor wijzigingsaanvragen is de beslistermijn daarom de redelijke termijn (Algemene wet bestuursrecht (Awb). Farmatec-BMC stelt deze termijn afhankelijk van de situatie meestal op 120 of 160 dagen. Het gaat daarbij om de nettobehandeltijd: Farmatec-BMC schort de beslistermijn op als zij door een oorzaak die voor rekening komt van de aanvrager niet verder kan met de behandeling van de aanvraag. Zij gaat verder als het probleem verholpen is. Als Farmatec-BMC de beslistermijn niet haalt, krijgt de aanvrager daarover een brief.

Vervallen van de vergunning

De apotheekvergunning wordt in beginsel verleend voor onbepaalde tijd. De hoofdvergunning vervalt van rechtswege als de vergunninghouder stopt met de uitoefening van de geneeskundige praktijk of als hij/zij niet meer staat ingeschreven in het BIG-register. De associatievergunning is gekoppeld aan de hoofdvergunning en vervalt van rechtswege op het moment waarop de hoofdvergunning vervalt of wordt ingetrokken. Als een associé(e) de apotheek wil voortzetten, moet deze een hoofdvergunning aanvragen.

Kosten

Er zijn geen vergoedingen verschuldigd voor (het indienen van een aanvraag tot verlening, wijziging of intrekking van) een apotheekvergunning.

Bij de overdracht van een apotheek van een huisartsenpraktijk is het gebruikelijk goodwill te betalen. Goodwill wordt wel beschouwd als de meerwaarde van de onderneming boven het zichtbare eigen vermogen van de onderneming. De LHV heeft dit voor apotheekhoudende praktijken uitgewerkt in een goodwilladvies.

Scholingseisen

Nascholing is niet wettelijk verplicht als u een apotheekhoudende huisartsenpraktijk overneemt. De LHV adviseert u wel om nascholingen op dit gebied te volgen. Op de site van de Apotheekhoudende Afdeling vindt u een nascholingsagenda.

Advies op maat

Bij de start van uw praktijk kunt u een advies op maat krijgen van een van de praktijkadviseurs verbonden aan de Apotheekhoudende Afdeling LHV. Neem voor het maken van een afspraak voor een bezoek van een van de adviseurs contact op via apotheekhoudendeafdeling@lhv.nl. U moet hiervoor wel lid zijn van de Apotheekhoudende Afdeling LHV.