Goodwill

 
Bij overname van een apotheekhoudende huisartsenpraktijk wordt over het algemeen goodwill gevraagd voor het apotheekgedeelte. De uiteindelijke hoogte van de goodwill is, net als alle andere zaken in de praktijkovername, een onderhandelingskwestie tussen de kopende en verkopende partij. Maar we kunnen wel wat uitleg geven over factoren die hierbij een rol kunnen spelen.

Wij zien in de praktijk dat er bij het berekenen van de goodwill verschillende componenten zijn die een rol kunnen spelen. Om enig houvast te geven bij de wijze waarop in de markt de goodwill voor het apotheekdeel veelal wordt berekend, wordt hieronder ingegaan op die verschillende componenten.

Wilt u een apotheekhoudende praktijk gaan overnemen of overdragen? Ons advies is u dan te laten adviseren door een ervaren adviseur/onderhandelaar, die (ver-)kopende praktijken in dit soort trajecten begeleidt en die over het algemeen ook goed op de hoogte is van de goodwillvergoedingen die in de praktijk betaald worden.  

Componenten voor het berekenen van goodwill

De verkopende partij hoeft geen bepaalde jaaromzet te garanderen, maar een bepaalde omzet - bij verder ongewijzigde omstandigheden - moet wel zeer waarschijnlijk zijn.

De berekening van de goodwill wordt over het algemeen niet gerelateerd aan de winst uit de apotheek, maar aan de bruto continue jaaromzet van de apotheek. Het brutobedrag is namelijk neutraler dan de winst.

Componenten die bij het berekenen van de bruto continue jaaromzet (van de aan een huisartsenpraktijk verbonden apotheek) een rol spelen zijn de volgende:

  1. De inkomsten uit het totaal van de gedeclareerde bedragen voor de prestaties die in de basisverzekering vallen. Zie het actuele overzicht van de mogelijk te declareren prestaties.
  2. De aan de zorgverzekeraars gedeclareerde prijzen voor afgeleverde geneesmiddelen.
  3. De rechtstreeks aan patiënten gedeclareerde geneesmiddelen (dus de niet WMG-geneesmiddeleen en de niet binnen het verzekerde pakket vallende WMG-geneesmiddelen WMG-geneesmiddelen). Deze optelsom van de categorieën 1 t/m 3 kan worden verminderd met:
  4. de inkoopkosten van alle geneesmiddelen c.q. de kostprijs van alle geneesmiddelen.

Volgrecht

Tot slot is het mogelijk om bepalingen in de overname-overeenkomst op te nemen over het vereffenen van de eventuele meeropbrengsten bij doorverkoop van het apotheekdeel van een huisartsenpraktijk binnen een korte termijn na overdracht.
Bijvoorbeeld: Verkoop binnen 1 jaar: recht op 80% van de meeropbrengst. Verkoop binnen 2 jaar: recht op 60% van de meeropbrengst. Verkoop binnen 3 jaar: recht op 40% van de meeropbrengst Verkoop binnen 4 jaar: recht op 20% van de meeropbrengst Verkoop binnen 5 jaar: recht op 10% van de meeropbrengst. Dit is dus slechts een voorbeeld, uiteraard kunt u over deze percentages met elkaar onderhandelen.

Bij de onderhandeling over de hoogte van de goodwill kunt u kiezen om van het volledige boekjaar van de apotheek voorafgaand aan de overdracht uit te gaan of een gemiddelde te nemen van bijvoorbeeld de afgelopen drie volledige boekjaren.

Overige factoren

Ook andere factoren kunnen bij het bepalen van de uiteindelijke goodwill  een rol spelen. Te denken valt hierbij aan factoren die een apotheekhoudende huisartsenpraktijk aantrekkelijk kunnen maken zoals de aanwezigheid van voldoende geschoolde apothekersassistenten en de staat van het apotheekdeel. Deze factoren zijn slecht te objectiveren, maar kunnen de uiteindelijke prijs wel bepalen, aangezien de prijs ter vrije bepaling van partijen is en bovendien ook sterk afhankelijk van vraag naar en aanbod van apotheekhoudende praktijken.   

Geen antwoord op uw vraag gevonden?

Neem contact op met de Apotheekhoudende Afdeling: apotheekhoudendeafdeling@lhv.nl; telefoon 085 04 80 060.