Waarneming binnen apotheekhoudende praktijk

 
Ieder jaar, met name voor de zomervakantie, krijgt de LHV ledenvragen over de waarneming van het apotheekdeel door een ingehuurde waarnemer. Nu de zomerperiode weer nadert, beantwoorden wij hieronder twee veelgestelde vragen over dit onderwerp:
  • Wat houdt het in dat de waarnemer “bekwaam” moet zijn?
  • Hoe zijn fouten tijdens waarneming verzekerd?

Bekwaamheid

Zowel praktijkhouder als waarnemer dient overtuigd te zijn van de bekwaamheid van de waarnemer om de werkzaamheden die de praktijkhouder normaliter verricht binnen de apotheek, uit te voeren. Daarbij zijn er drie basisvereisten:

  1. Ervaring met het uitvoeren van dergelijke werkzaamheden.
  2. De waarnemer moet de vereiste inhoudelijke (farmaceutische) kennis hebben om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
  3. Kennis bij de waarnemer van de Beroepsnorm “Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen”. 

Er zijn geen formele normen om de bekwaamheid voor wat betreft kennis aan te toetsen. De nascholingseis uit de Beroepsnorm “Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen” kan hierin richting geven (Hoofdstuk 6.2, thans 30 uren farmaceutisch-inhoudelijk geaccrediteerde nascholing per vijf jaar).

Wanneer de praktijkhouder en de waarnemer niet beiden overtuigd zijn van de bekwaamheid van de waarnemer, zal de waarneming voor het apotheekdeel op een andere manier moeten worden geregeld. U kunt hierover bijvoorbeeld afspraken maken met naburige apotheekhoudende huisartsenpraktijken.

Verzekering apotheekwerkzaamheden

Wanneer de waarnemer bij de uitvoering van de apotheekwerkzaamheden een fout maakt waardoor een patiënt schade lijdt, is het van groot belang dat die schade gedekt is door een verzekering. Dat kan de verzekering zijn van de waarnemer zélf of de verzekering van de praktijkhouder. Vorig jaar is ons gebleken dat er soms sprake was van “dekkingsgaten”, in die zin dat het risico zowel niet verzekerd kon worden via de verzekering van de waarnemer, als ook niet via de praktijkhouder.

Daarom heeft de LHV diverse partijen gevraagd hun mogelijkheden op dit gebied uit te breiden, zodat er in de meeste gevallen een goede dekking te vinden zal zijn. Dit hetzij via de verzekering van de waarnemer, hetzij via de verzekering van de praktijkhouder. De mogelijkheden bij drie grote verzekeraars / intermediairs hebben wij voor u op een rijtje gezet. Overigens maken de nagenoemde partijen een onderscheid in de situatie van zuivere waarneming en praktijkmedewerking door de waarnemer. Er is - kort gezegd - sprake van zuivere waarneming indien er sprake is van geheel of gedeeltelijke vervanging om de continuïteit van praktijkvoering te waarborgen en van praktijkmedewerking wanneer er géén sprake is van zuivere waarneming.

Beroepsaansprakelijkheid via Sibbing (intermediair)

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering; waarnemer op polis praktijkhouder

Waarnemer is in geval van zuivere waarneming zonder melding en meerpremie voor wat betreft farmaceutische werkzaamheden meeverzekerd op de polis van de praktijkhouder. In geval van praktijkmedewerking kan dit tegen betaling meerpremie op de polis van de praktijkhouder worden meeverzekerd.

Voorwaarden (zowel bij zuivere waarneming als bij praktijkmedewerking):
a. De apotheekhoudend huisarts heeft zich ervan vergewist dat de waarnemer bekwaam is om de eindcontrole uit te voeren; en:
b. Er dient altijd een farmaceutisch deskundige (apothekersassistente) in de praktijk aanwezig te zijn, die aantoonbaar bekwaam is.

Verzekering farmaceutische werkzaamheden op eigen polis waarnemer

Dit is mogelijk (zonder betaling van meerpremie) door opname op eigen polis van de waarnemer van de clausule “LHV norm “Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen”. Deze clausule luidt als volgt: “Deze verzekering biedt tevens dekking voor werkzaamheden in apotheekhoudende huisartspraktijken, onder voorwaarde dat de praktijk voldoet aan hetgeen in de LHV-(beroeps)norm “Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen” is bepaald omtrent de aanwezigheid van een farmaceutische deskundige”.

Dekking omvat bij verzekering op de eigen polis van de waarnemer zowel praktijkmedewerking als zuivere waarneming.

Voor vragen rondom de dekking en de mogelijkheden bij Sibbing kunt u contact opnemen met de afdeling Assurantiën via 0318-544044.

Beroepsaansprakelijkheid via VvAA (verzekeraar)

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering; waarnemer op polis praktijkhouder

Enkel zuivere waarneming valt bij VvAA onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) van de praktijkhouder (zonder melding en meerpremie). De waarnemer valt volgens de voorwaarden binnen de dekking. (Definitie waarneming in de VvAA voorwaarden: ‘de medicus die de verzekerde voor een bepaalde periode vervangt. Hij verzorgt de continuïteit in de behandeling van patiënten bij gehele of gedeeltelijke afwezigheid van de gevestigde medicus’).
Wanneer een waarnemer in meerdere (apotheekhoudende) praktijken werkzaam is, adviseert de VvAA de waarnemer altijd een eigen polis voor wat betreft de (farmaceutische) werkzaamheden (zie hierna voor de voorwaarden). Bij praktijkmedewerking kan de praktijkhouder het aansprakelijkheidsrisico van de waarnemer (tegen betaling van meerpremie) ook op de eigen polis meeverzekeren.

Verzekering farmaceutische werkzaamheden op eigen polis waarnemer

Een waarnemer kan bij VvAA een individuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor wat betreft de farmaceutische werkzaamheden afsluiten. De waarnemer kan zijn/haar polis (zonder betaling van meerpremie) sluiten met de hoedanigheid “Apotheekhoudend huisarts”.

Dekking omvat bij verzekering op de eigen polis van de waarnemer zowel praktijkmedewerking als zuivere waarneming. Voorwaarde voor dekking is dat de waarnemer bekwaam is tot het verrichten van farmaceutische werkzaamheden en werkt met inachtneming van de Beroepsnorm “Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen”.

Voor vragen rondom de dekking en de mogelijkheden bij VvAA kunt u contact opnemen met VvAA Ledenservice 030 247 4789.

Beroepsaansprakelijkheid via Aon (intermediair)

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering; waarnemer op polis praktijkhouder

Verzekering beroepsaansprakelijkheid farmaceutische werkzaamheden van de waarnemer kan tegen betaling meerpremie worden meeverzekerd op polis praktijkhouder (geldt voor zowel praktijkmedewerking als zuivere waarneming).

Voorwaarde voor dekking is dat de waarnemer bekwaam is tot het verrichten van farmaceutische werkzaamheden en werkt met inachtneming van de Beroepsnorm “Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen”.

Verzekering farmaceutische werkzaamheden op eigen polis waarnemer

Maakt voor zowel praktijkmedewerking als zuivere waarneming automatisch (zonder melding of betaling meerpremie) onderdeel uit van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de waarnemer.
Voorwaarde voor dekking is dat de waarnemer bekwaam is tot het verrichten van farmaceutische werkzaamheden en werkt met inachtneming van de Beroepsnorm “Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen”.

Voor vragen rondom de dekking en de mogelijkheden bij Aon kunt u contact opnemen met Aon afdeling gezondheidszorg via 088-343 4580.

Klik op één van de verzekeringen voor meer informatie

Wanneer u uw verzekeringen bij een andere partij heeft ondergebracht, adviseren wij u om na te gaan hoe dit bij uw verzekeraar is geregeld. Ons zeer dringende advies is om als praktijkhouder en waarnemer goed na te gaan of er sprake is van een goede verzekeringsdekking van de farmaceutische werkzaamheden van de waarnemer (zowel in de situatie dat er sprake is van zuivere waarneming als van praktijkmedewerking).

Waarneemovereenkomsten apotheekhoudende huisartsenpraktijk

De LHV heeft voor haar leden modelovereenkomsten voor apotheekhoudende huisartsen bij het inhuren van een waarnemer voor (tevens) de farmaceutische werkzaamheden. U kunt deze overeenkomsten eenvoudig opmaken via de LHV-generator voor waarneemcontracten.

De modelovereenkomst gaat ervan uit dat het primair aan de waarnemer is om de eigen werkzaamheden binnen de apotheek mee te verzekeren op de eigen polis, maar dat op de praktijkhouder de plicht rust om de waarnemer mee te verzekeren, voor zover deze dit risico niet zelf binnen zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan meeverzekeren.