Advies goodwill

 
 
Het 'advies goodwill' is de goodwill berekening bij collegiale overdracht. Het advies is niet bindend.

Inhoud van het advies

Het advies heeft als doel dat apotheekhoudende praktijkovernames ook in de toekomst mogelijk blijven. De voorganger hoeft geen bepaalde jaaromzet te garanderen, maar een bepaalde omzet bij verder ongewijzigde omstandigheden of met inachtneming van met enige zekerheid te voorspellen wijzigingen moet wel zeer waarschijnlijk zijn.

De adviesberekening is niet gerelateerd aan de winst uit de apotheek, maar aan de bruto jaaromzet. Het bruto bedrag is namelijk neutraler dan de winst omdat in de laatste de persoonlijk gekleurde kosten een belangrijke rol spelen.

De Apotheekhoudende Afdeling LHV adviseert de overnamesom/goodwill van een aan een huisartsenpraktijk verbonden apotheek, bij overdracht aan een collega apotheekhoudende huisarts, vast te stellen op 200% van de bruto continue jaaromzet van de betreffende apotheek in het laatste volledige kalenderjaar voorafgaand aan de overdracht van die apotheek, verminderd met de in dat kalenderjaar betaalde kostprijzen van geneesmiddelen.

De bruto continue jaaromzet van de aan een huisartsenpraktijk verbonden apotheek bestaat uit een optelsom van de hieronder genoemde categorieën 1 t/m 3 verminderd met categorie 4:

1. het totaal van de gedeclareerde bedragen voor de modules 
a. eerste uitgifte 
b. vervolguitgifte 
c. ANZ – uitgifte 
d. weekaflevering 
e. reguliere magistrale bereiding 
f. bijzondere magistrale bereiding

2. de aan de zorgverzekeraars gedeclareerde prijzen voor afgeleverde geneesmiddelen

3. de rechtstreeks aan patiënten gedeclareerde geneesmiddelen (dus de niet WTG artikelen en de niet binnen het verzekerde pakket vallende WTG artikelen)

Deze optelsom van de categorieën 1 t/m 3 wordt tot slot verminderd met:

4. de inkoopkosten van alle geneesmiddelen cq de kostprijs van alle geneesmiddelen

Volgrecht

Tot slot is het aan te bevelen om contractuele bepalingen op te nemen over het vereffenen van de eventuele meeropbrengsten bij doorverkoop van het apotheekdeel van een huisartsenpraktijk binnen een korte termijn na overdracht.
Bijvoorbeeld: Verkoop binnen 1 jaar: recht op 80% van de meeropbrengst Verkoop binnen 2 jaar: recht op 60% van de meeropbrengst Verkoop binnen 3 jaar: recht op 40% van de meeropbrengst Verkoop binnen 4 jaar: recht op 20% van de meeropbrengst Verkoop binnen 5 jaar: recht op 10% van de meeropbrengst

Aanvullende overwegingen

Bij overdrachten die plaatsvonden in het jaar 2008/2009 geven we nog de volgende overwegingen mee:

Per 1 juli 2008 is voor de apotheekhoudende huisarts een nieuwe tariefstructuur van kracht. De apotheekhoudende huisarts ontvangt niet langer een vast abonnementstarief per ingeschreven patiënt maar krijgt per module / type aflevering een maximum vergoeding (voor de definities van de module en bijbehorende actuele tarieven verwijzen we naar de toepasselijke beleidsregels en tariefbeschikking van de NZa). Daarnaast heeft ook het geïntensiveerde preferentiebeleid vanaf 1 juli 2008 grote impact op de inkoopvoordelen.

De Apotheekhoudende Afdeling LHV is echter van mening dat op basis van deze ontwikkelingen het bovenstaande advies vrijwel ongewijzigd kan blijven. We maken alleen een voorbehoud over het peiljaar. Het advies gaat bij de bepaling van de hoogte van de goodwill als peiljaar uit van het laatste volledige boekjaar voorafgaand aan de overdracht. Voor overdrachten die plaatsvinden in het jaar 2008 en 2009 adviseert de LHV dat, indien mogelijk, er een definitieve afrekening plaatsvindt over de gemiddelde bruto-omzet van (bijvoorbeeld) 3 jaar, aangezien door alle hierboven genoemde ontwikkelingen het laatste volledige boekjaar geen correct beeld zal geven.

Ook nu gaat het om een advies. Partijen blijven uiteraard vrij hier vanaf te wijken en in onderling overleg tot andere afspraken te komen.

Geen antwoord op uw vraag gevonden?

Neem contact op met de Apotheekhoudende Afdeling: apotheekhoudendeafdeling@lhv.nl(link stuurt een e-mail); telefoon 085 04 80 000