Een bezoek van IGJ, hoe verloopt dat?

 
De IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, voorheen IGZ) houdt toezicht op veiligheid en kwaliteit van de zorg. In dat kader voert zij o.a. regelmatig toezichtbezoeken uit bij apotheekhoudende huisartsenpraktijken om te toetsen hoe het is gesteld met de kwaliteit en betrouwbaarheid van farmaceutische zorg. Hieronder beschrijven wij hoe dat proces verloopt en hoe de Apotheekhoudende Afdeling u hierin kan bijstaan.

Selectie en aankondiging

In het kader van haar toezichthoudende taak op de kwaliteit van de farmaceutische zorg brengt de IGJ jaarlijks een aantal bezoeken aan apotheekhoudende huisartspraktijken. IGJ selecteert hiervoor apotheekhoudende huisartsen op basis van jaarlijks wisselende criteria, waaronder non-respons op de Kwaliteitsindicatoren Farmacie. IGJ kondigt vooraf aan bij de geselecteerde praktijk langs te zullen komen.

Bezoek aan de praktijk

De apotheekhoudend huisarts moet tijdens het toezichtbezoek aanwezig en beschikbaar zijn. De praktijk wordt gescreend door middel van een toezichtinstrument met onderzoeksvragen. De onderzoeksvragen zijn gebaseerd op algemene risico’s die IGJ heeft geïdentificeerd op basis van calamiteiten, risicoanalyses, geldende wet- en regelgeving, professionele standaarden van koepelorganisaties en beroepsorganisaties (bijvoorbeeld de LHV norm ‘Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen’). Doel van het Inspectiebezoek is om te onderzoeken of er een (acuut) risico is voor de patiëntveiligheid. IGJ zal de onderzoeksvragen toetsen in de praktijk en beoordeelt op basis van feiten en gegevens die op dat moment worden aangetroffen. Tijdens het bezoek laat IGJ niet altijd los of men tevreden is.

Conceptrapport

IGJ stelt naar aanleiding van het toezichtbezoek een conceptrapport op en stuurt dit per post naar de praktijk. Hierin wordt de praktijk de mogelijkheid geboden te reageren op feitelijke onjuistheden. Bezwaar maken tegen het IGJ-oordeel of de praktijk voldoet aan de onderzoeksvragen wordt niet aangeboden en is weinig zinvol. Wel is het mogelijk de praktijksituatie of zienswijze van de praktijk toe te lichten, dat wil echter niet zeggen dat IGJ dit overneemt.

Definitief rapport

Enkele weken na het conceptrapport wordt het definitieve rapport verstuurd. Wanneer tijdens het Inspectiebezoek blijkt dat niet aan de getoetste wet- en regelgeving voldaan wordt, dan verwacht de Inspectie dat de apotheekhoudende huisarts adequate maatregelen neemt, zodat binnen zes weken alsnog wordt voldaan aan de vigerende wet- en regelgeving en de risico’s voor de patiëntveiligheid worden geëlimineerd of beheerst.

Vervolgacties, vervolgbezoek, handhavingsinstrumenten

Indien van toepassing kondigt IGJ ook vervolgacties aan, zoals binnen welke termijn een nieuw Inspectiebezoek kan worden verwacht. Bij een vervolgbezoek toetst IGJ vaak alleen de onderzoeksvragen waarop niet goed gescoord is. Het is echter te allen tijde mogelijk (en toegestaan) dat IGJ vragen buiten het toetsingskader stelt. De wettelijke mogelijkheden van de IGJ reiken ver: van het instellen van verscherpt toezicht tot het direct stilleggen van de praktijk of (tijdelijk) sluiten van de apotheek.   

Hulp op maat

Krijgt u bezoek van IGJ, ligt er al een rapport of wilt u weten of u sowieso aan de eisen voldoet? Neem dan contact op met een van de praktijkadviseurs van de Apotheekhoudende Afdeling LHV. Naast het opstellen van het adviesdocument bieden wij, aan leden van de Apotheekhoudende Afdeling, ondersteuning aan apotheekhoudende huisartsen bij contact met IGJ, begeleiding bij opstellen van kwaliteitsbeleid, certificering, (interne) audits en praktisch advies inzake farmaceutische zorgverlening. Wij helpen u graag! We zijn bereikbaar via apotheekhoudendeafdeling@lhv.nl en via 085 04 80 058